Kadastro Bilgisi

ders için kaynak…

Kadastro Bilgisi

Posted by kadastro 29 Ekim, 2008

-Grubu: Prof. Dr. Cemal BIYIK

B-Grubu: Yrd. Doç. Dr. Osman DEMİR

1

1. HAFTA
GİRİŞ

· Dersin ve Görevlilerin Tanıtımı

· Temel Prensipler, Sınavlar, Derse Devam ve Yoklama Prensipleri

· Kadastronun, Harita Mühendisliğindeki Yeri ve Önemi

* Kadastronun Tanımı

* Kadastronun Gayesi ve Faydaları

* Kadastro Çeşitleri

2

HARİTA MÜHENDİSLERİNİN KURUMLARA DAĞILIMI *

Kurum Adı Müh. Sayısı %
Özel Sektör 2180 54
Belediye 488 12
TKGM 480 12
DSİ 150 4
İller Bankası 138 3
Üniversiteler 100 3
Karayolları 78 2
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 75 2
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 70 2
TKİ – Etibank Maden Dairesi 50 1
DLH – DDY 21 1
Tarım Reformu Gn. Md., Arsa Ofisi, BOTAŞ,
Turizm Bakanlığı, Afet İşleri Gn. Md., Vakıflar 100 4
_______________________________________________ ______ _______
TOPLAM 4000 100
_______________________________________________________________
* HKMO, 1990 sonu itibariyle.
Bu kurumların yaptığı haritacılık uygulamalarında hemen hepsi doğrudan veya dolaylı olarak mülkiyetle ilişki kurduğu için KADASTRO ile yakından ilgilenmektedir.

3

KADASTRO BİLGİSİ DERSİNDE YARARLANILACAK KAYNAKLAR
Dersle ilgili kaynaklar iki bölüm halinde verilecektir:
1- Her öğrencinin bizzat temin etmesi gereken kaynaklar
2- Her konu için yararlanılabilecek kaynaklar (ilân edilecektir)

4

KADASTRO BİLGİSİ DERSİ İLE İLGİLİ OLARAK

HER ÖĞRENCİNİN TEMİN ETMESİ GEREKEN

TEMEL KAYNAKLAR
KİTAPLAR
TÜDEŞ, Türkay /BIYIK Cemal
1994 : Kadastro Bilgisi, KTÜ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Yayını No 174/50, 2. Baskı, KTÜ Basımevi, Trabzon.
TKGM
1993 :Tapu ve Kadastro İşlemleri Rehberi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
KANUNLAR
KADASTRO KANUNU
Kanun No: 3402, Kabul Tarihi: 21.06.1987, Resmî Gazete: 09.07.1987/19512, Yürürlük Tarihi: 10.10.1987.
TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun No: 2859, Kabul Tarihi: 23.06.1983, Resmî Gazete: 25.06.1983 / 18088.
TÜZÜKLER
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ
Resmî Gazete: 7 Haziran 1994 / 21953.

5
YÖNETMELİKLER
BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete: 31 Ocak 1988 /19711.
KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
DAVALI TAŞINMAZ MAL TUTANAKLARININ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESBİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
İTİRAZLARI İNCELEYECEK KADASTRO KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
KADASTRO İLANLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ BULUNMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
KADASTRO ÇALIŞMA ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ MALLARA GİREBİLECEK GÖREVLİLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
KADASTRO ÇALIŞMALARINDA TAKSİM SEBEBİYLE AYIRMA VE BİRLEŞTİRMELER HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete: 28 Ekim 1987 / 19618.
TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete: 16 Aralık 1983 / 18253.

6
TESCİLE KONU OLAN HARİTA VE PLANLAR YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete: 6 Ağustos 1973 / 14617.
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE ORMAN KADASTROSU VE AYNI KANUNUN 2/B MADDESİNİN UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmî Gazete: 02.09.1986 /19209.
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmî Gazete: 03.10.1984 / 18539.
GENELGELER
BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE
TKGM Fen Dairesi Başkanlığı: 16.06.1988 / 300- 2 / 17.
TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN KONTROL YÖNERGESİ
TKGM, Genelge No: 300-2/19, 13.04.1989;
TKGM, Genelge No: 1994/5, 04.04.1994.
İZAHNAMELER
ORMAN KADASTROSU TEKNİK İZAHNAMESİ
OGM, 28.03.1988

7

Kadastronun Konusu ve
Taşınmazmal Kavramı

KADASTRO BİLGİSİ DERSİNİN KONUSU, KAPSAMI VE İLGİLİ OLDUĞU DİĞER DERSLER

KADASTRONUN ORTAYA ÇIKIŞI

ŞEY (Arapça – bir nesne) EŞYA (şey’in çoğulu)

MAL (değeri olan eşyalar)

TAŞINIR MAL

T AŞINMAZ MAL MÜLKİYETİ KAVRAMI

8

KADASTRO KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ
CAPUT (arazi vergi birimi)
CAPUTESTİO (nüfus başına düşen vergi)
REGİSTRUM (Tescil, kayıt)
Latince CAPUTASTRUM {CAPDASTRE}

Fr. ve İng. CADASTRE (Land Registry)
İsp. ve İtal. CADASTRO
Almanca KATASTER
Yunanca KATASTİKKON
Kadastro Çalışmaları: Surveying
Kadastrosunu Çıkarmak: To establish the cadastral plan (of a piece of ground)
Kadastro Dairesi: Land Register Office
Kadastro Haritası: Cadastral map
Kadastro Krokisi: Cadastral sketch
Kadastro Memuru: Land surveyor and valuer
Kadastrolamak: To survey and value

9
KADASTRONUN SÖZLÜK ANLAMI:
“Bir ülkedeki arazi ve mülklerin yerini, Yüzölçümünü sınırlarını belirtip planlama işi.”
KADASTRO TANIMI
2709 (1982) ANAYASA’da (m. 35)
“Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamuyararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”
4721 (2002) MEDENİ KANUN’da (m. 719)
“Taşınmazın sınırları, tapu planları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir. Tapu planları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plandaki sınırdır. Bu kural, yetkili makamlarca heyelan bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz.”
3402 (1987) KADASTRO KANUNU’nda (m. 1)
“Bu kanunun amacı, memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanununun öngördüğü Tapu Sicilini kurmaktır.”

10
Uluslararası Kadastrocular Birliği (OICRF‘)’ne göre;
“Kadastro; aynı türden nesnelerin siciller ya da grafikler biçiminde bir araya toplanmasının ifadesidir ki, genellikle taşınmaz mal kadastrosu, vergi kadastrosu gibi terim bağlantıları ile kullanılır.
Taşınmazmal kadastrosu ise, Kadastro Teşkilatı tarafından yürütülen kütüklerden ve büyük ölçekli haritalardan oluşan, belde ve adalara göre belirlenmiş bütün taşınmaz malları; hukukun, kamu yönetiminin, ekonominin ve istatistiğin ihtiyaç duyduğu biçimde gösteren ve tanımlayan bir kamu hizmetidir”
ÇOK AMAÇLI KADASTRO (Multipurpose Cadastre):
Taşınmazlarla ilgili olarak hukukun, ekonominin, iktisadi ve sosyal hayatın, bilimin ve idarenin ihtiyaç duyduğu konumsal ve konumsal olmayan bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, güncelleştirilmesi ve ilgililere sunulması işlemlerinin tümüne birden çok amaçlı kadastro adı verilir.

11

Mühendislikte Jeodezinin Yeri

12

Kadastro İle…
TAŞINMAZLAR PARSEL NİTELİĞİNİ KAZANIR.
MALİKLER TASDİK EDİLEREK, MÜLKLERİ VE TEMLİKİ TASARRUFLARI DEVLET GÜVENCESİNE ALINIR.
DEVLET HİZMETLERDEN HARÇ VE VERGİ ALARAK HİZMETLERİN DEVAMINI SAĞLAR.

13

Çağdaş Kadastro (Modern Kadastro)
ADALETİN VE HUKUK DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YARDIMCI OLUR.
EKONOMİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU PROJELERE ALTYAPI OLUŞTURUR.
TOPLUMSAL DÜZENİN VE KAMU YARARININ KORUNMASINA KATKIDA BULUNUR.
KAMU YÖNETİMİNİN, İSTATİSTİĞİN VE BİLİMSEL ARAŞTIMALARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU HUKUKİ VE TEKNİK BİLGİLERİ ÜRETİR.

14

Kadastroda İfade Biçimleri
RESİM VE KROKİ İLE,
YAZI İLE (Sınırlar, Cihetlendirme ile),
ÇİZGİ HARİTA İLE (Kadastro Paftası),
SAYILARLA (Sayısal Kadastro)
BİLGİ SİSTEMİ OLARAK
Kadastro Bilgi Sistemleri (CIS)
Arazi Bilgi Sistemleri (LIS)
Kadastro Geomatikleri (CG)
Coğrafi Bilgi Sistemleri GIS)

15

Türkiye’de Kadastro
OSMANLI DÖNEMİ
Kuyud-u Kadime’ler ve Fermanlar
Yoklama Kayıtları
Çizgi Haritalar

16

Türkiye’de Kadastro
T.C. DÖNEMİ
Tahrir Defterleri
Tapulama Paftaları
Şehir Kadastrosu Paftaları
Standart Dolu Paftalar
Standart Topoğrafik Kadastral Paftalar
Modern Kadastro Uygulamaları (Pilot)

17

Kadastrodan Yararlanan Projeler
Kentsel alan düzenlemeleri,
İmar planı uygulamaları
Arsa ve arazi düzenlemesi
18. madde uygulaması
10 / c uygulaması
Yer gösterme, İfraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas, parselasyon
Kamulaştırma
Yeraltı tesisleri uygulamaları

18

Kadastrodan Yararlanan Projeler
Kırsal alan düzenlemeleri,
Arazi toplulaştırması.
Toprak reformu uygulaması.
Sulama ve drenaj.
Meliorasyon.
Kırsal yerleşim yeri düzenlemesi.
Ormancılık çalışmaları ve ormanların korunması.
Mera, yaylak ve kışlakların korunması.
Kıyıların düzenlenmesi ve korunması.
Akarsu yataklarının düzenlenmesi ve korunması.
Deniz, göl ve baraj gölü alanlarının kullanılması.
ve korunması.

19

Kadastrodan Yararlanan Projeler
Çevre düzenleme ve koruma çalışmaları.
Yol projeleri,
Oto yol projeleri.
Demiryolu projeleri.
Diğer karayolu projeleri.
Baraj projeleri,
Baraj aks yeri ve şantiyeler.
Baraj gölü sahası.

20

Kadastrodan Yararlanan Projeler
Boru hattı projeleri,
Petrol boru hattı (Pipeline).
Doğalgaz boru hattı.
Su iletim hatları (kanal veya boru).
Elektrik enerjisi nakil hatları.
Haberleşme hatları.

21

Kadastronun Yararlı Olduğu Alanlar
TARIMSAL FAALİYETLER
TTR
AT
ÜRETİM PLANLAMASI
ARAZİ DÜZENLEMESİ
ÜRETİM PLANLAMASI
REKOLTE TAHMİNİ
ŞEHİRCİLİK
İMAR UYGULAMALARI
GECEKONDU ÖNLENMESİ
BÖLGE PLANLAMASI
ALTYAPI TESİSLERİ YAPIMI
HUKUK İŞLERİ
VERGİLENDİRME
SINIRDAŞ ANLAŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
ALIM-SATM VB. İŞLEMLER
İSTATİSTİK
TAŞINMAZ MAL İSTATİSTİKLERİ
MÜHENDİSLİK
PROJELERİN HAZIRLANMASI
SINIRLARIN BELRLENMESİ
ÖZEL MÜLKİYET SINIRLARI
HAZİNE ARAZİSİ SINIRLARI
VAKIF ARAZİLERİNİN SINIRLARI
DEVLETE AİT ORMANLARIN SINIRLARI
MERA, YAYLAK VE KIŞLAK SINIRLARI
KÖY ORTA MALLARI, BELEDİYE MALLARI SINIRLARI
AFET SONRASI SINIRLARI

22

KADASTRO ÇEŞİTLERİ
1. Gaye ve Faydalarına göre;
– Hukuki Kadastro
– Ekonomik Kadastro
– Teknik Kadastro
2. Türkiye’deki Uygulamaya Göre;
– Genel (Mülkiyet) kadastro Çalışmaları
– Orman Kadastrosu Çalışmaları

Reklamlar

Bir Yanıt to “Kadastro Bilgisi”

  1. md altyapi said

    Müzik Adina Herseyi Bulabileceginiz Gercek Müzisyenlerin Sitesi ; Md altyapi, md karaoke, playback, remix, nota, enstrümantel, md, albüm tanitimlari, midi, ritim ve daha bir çok alanda farklilik yaratan muzikkervani.blogspot.com özellikle Md Arsiviyle Müzik Sektöründe Yerini Almistir , md altyapi konusunda uzman kadrosu sayesinde aradiginiz en son md’leri bulabilir dilediginizce indirebilirsiniz,daha fazla zaman kaybetmeden sizleri muzikkervaniyiz.com’a bekliyoruz,gelin ücretsiz üye olun kaliteyi bizde yasayin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: